Dekada zdrowego starzenia się

ONZ ogłosiło lata 2021–2030 Dekadą zdrowego starzenia się. To sygnał, że jedynie pracując wspólnie, na skalę międzynarodową w gronie podmiotów reprezentujących różne sektory: rządy państw, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny, będzie można nie tylko przyczynić się do wydłużenia życia, ale też podnieść jakość życia w późnym wieku.

Zdrowie ma kluczowe znaczenie dla naszego doświadczenia związanego ze starszym wiekiem i możliwości, jakie niesie ze sobą starzenie się. Inicjatywy podejmowane w ramach Dekady zdrowego starzenia się będą miały na celu: zmianę sposobu myślenia, odczuwania i działania w obliczu starzenia się, ułatwianie osobom starszym możliwości uczestniczenia w swoich społecznościach i społeczeństwie oraz wnoszenia w nie wkładu; świadczenie zintegrowanych usług opieki, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, odpowiadającym potrzebom jednostki, a także zapewnienie dostępu do opieki długoterminowej osobom starszym, które jej potrzebują.

W rezolucji ONZ ( 75/131 ), wydanej po zatwierdzeniu Dekady przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia, wyrażono zaniepokojenie faktem, że pomimo przewidywalności starzenia się społeczeństwa i jego przyspieszającego tempa, świat nie jest wystarczająco przygotowany, aby odpowiedzieć na prawa i potrzeby osób starszych. Uznaje się w nim, że starzenie się społeczeństwa wpływa na nasze systemy opieki zdrowotnej, ale także na wiele innych aspektów społeczeństwa, w tym na rynki pracy i rynki finansowe oraz popyt na towary i usługi, takie jak edukacja, mieszkalnictwo, opieka długoterminowa, pomoc socjalna czy informacja. Wymaga to interdyscyplinarnego podejścia obejmującego całe społeczeństwo.

Rezolucja wzywa także Światową Organizację Zdrowia do przewodzenia wdrażaniu Dekady we współpracy z innymi organizacjami ONZ. Zachęca się rządy, organizacje międzynarodowe i regionalne, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, środowisko akademickie i media do aktywnego wspierania celów Dekady.

Partnerzy WHO i ONZ wzywają wszystkie zainteresowane strony o pomoc w budowaniu platformy współpracy, na której w jednym miejscu cała wiedza na temat starzenia się będzie dostępna, udostępniana i tworzona w dowolnym miejscu na świecie.